K zákazníkům přistupuji tak, jak si přeji, aby lidé přistupovali ke mně. Zásadní je pro mě výsledek spolupráce.

Typové projekty

Vizualizace

Reference


úvod

Projektováním pozemních staveb se zabývám od roku 2008, v současné době pracuji jako samostatný projektant. Zaměřuji se převážně na novostavby rodinných domů a stavební úpravy stávajících domů. Mám nahodilé zkušenosti s výrobními objekty, občanskými stavbami a sportovišti. Za tu dobu mám velké množství realizací, které projektuji přímo pro stavebníky nebo pro projekční kanceláře. Nabízím kompletní servis, projektová dokumentace zahrnuje automaticky zajištění všech subdodávek, radonového průzkumu, geologického a hydrogeologického posudku pro založení stavby a návrh zásaku dešťových vod, stanovisek, souhlasů majitelů sousedních pozemků a vyřízení stavebního povolení, pokud se nedomluvíme jinak. Nevykonávám technický dozor investora.

Nevyhýbám se ani projektové dokumentaci pro: pasportu stavby, skutečnému provedení stavby pro dodatečné stavební povolení, projektu pro odstranění stavby (dokumentaci bouracích prací, demoliční výměr), parkovací přístřešky, pergoly…. Připravím i výkresy pro rekonstrukci bytového jádra či rekonstrukci podkroví pro vestavbu. Vypracuji i projekt pro osazení typového domu do pozemku včetně všech náležitostí.

Projekty rodinných domů a dalších pozemních staveb jsou zpracovány v rozsahu pro územní souhlas/ohlášení stavby nebo pro provádění stavby. Rozsah projektové dokumentace určuje vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, kterou mění vyhláška č. 62/2013 Sb. a vyhláška č. 405/2017 Sb.

Projektová dokumentace pro územní souhlas/ohlášení stavby obvykle musí obsahovat stavební část, projekt vytápění, zdravotechniky (vody+kanalizace), elektroinstalací, (vzduchotechniky), požární zprávu, statický posudek (výpočet), průkaz energetické náročnosti budovy, technické zprávy a dokladovou část, kde jsou uvedeny souhlasy všech účastníků řízení. Z toho vyplývá, že cena za projektovou dokumentaci je velice individuální a souvisí s velikostí a tvarem domu, technickým a technologickým zařízením, oblastí stavby, …

Průběh zpracování PD:

  • po úvodním jednání, zaměření objektu/pozemku, budou prověřeny možnosti umístění, zastavění, podoby objektu
  • se získanými podklady bude započata fáze studie, kde budeme dům ladit do té doby, než bude dleVašich představ, v průběhu této fáze může být zajištěn geodet, radon, dopravní projektant, geologický posudek
  • po odsouhlasení studie investorem budou připraveny výkresy pro odsouhlasení záměru majiteli sousedních pozemků, odborem územního plánování, po obdržení souhlasů a rozhodnutí následuje zpracování stavební části PD a zadání specialistům (projektantům dílčích částí)
  • se zapracovanými podklady od specialistů do projektu budou požádány o stanoviska dotčené orgány
  • se zapracovanými podklady od dotčených orgánů bude PD dokompletována a podána na stavební úřad

Lze se domluvit i na vyprojektování stavby dle studie architekta.

Při projektování novostavby a v případě přístavby ke stávajícímu domu je nutné brát ohled na požadavky územního plánu, řešení inženýrských sítí, poddolování, radonový index pozemku, zda je na pozemek povolen vjezd a je nutné zajistit souhlasy majitelů sousedních pozemků.

Při změně stávajících objektů je nutné objekt prohlédnout, zaměřit a určit konstrukční schéma objektu. V případě větší úpravy nebo úplně nové nosné konstrukce (stropu, krovu) je potřeba najít řešení, které zajistí stabilitu a nenaruší dispozici objektu. Změnou dokončené stavby je nástavba (objekt se zvyšuje), přístavba (půdorysné rozšíření), stavební úpravy (zachovává se výška i půdorysný průmět, za stavební úpravu se považuje též zateplení pláště stavby). Často se stává, že během řešení stavební úpravy domu se zjistí (případně stavební úřad zjistí), že některá část stavby nebo doplňkové stavby na pozemku stavebníka (kůlny, garáže), nejsou řádně povoleny nebo zapsány v katastru nemovitostí. V tomto případě se postupuje dle dikce stavebního úřadu.

Moje územní působnost je převážně okres Kladno, Slaný, Rakovník, Praha-západ. Projektoval jsem i u Tanvaldu a Klínovce.

Dotace zajišťuji s externí firmou.

V průběhu své praxe jsem si udělal profesní odbočku k projektování luxusních schodišť a zábradlí.

Specializuji se na Středočeský kraj, především lokality Kladno, Praha západ, Slaný, Mělník, Litoměřice, Louny, Rakovník, Beroun nebo Křivoklát.
GDPR - zpracování osobních údajů - www.projektybaus.cz