Projekty
Vizualizace
Reference

úvod

K zákazníkům přistupuji tak, jak si přeji, aby lidé přistupovali ke mně. Zásadní je pro mě výsledek spolupráce.

Projektováním pozemních staveb se zabývám od roku 2008, v současné době pracuji jako samostatný projektant. Zaměřuji se převážně na novostavby rodinných domů a stavební úpravy, přístavby a nástavby stávajících domů. Mám nahodilé zkušenosti s výrobními objekty, občanskými stavbami a sportovišti. Za tu dobu mám velké množství realizací, které projektuji přímo pro stavebníky nebo pro projekční kanceláře. Nabízím kompletní servis, projektová dokumentace zahrnuje automaticky zajištění všech subdodávek (projekty vytápění, vody, kanalizace, plynu, elektroinstalací, průkaz ENB), radonového průzkumu, geologického a hydrogeologického posudku pro založení stavby a návrh zásaku dešťových vod, stanovisek, souhlasů majitelů sousedních pozemků a vyřízení stavebního povolení, pokud se nedomluvíme jinak. Nevykonávám technický dozor investora.

Nevyhýbám se ani projektové dokumentaci pro: pasport stavby a geometrický plán, skutečnému provedení stavby pro dodatečné stavební povolení, změna stavby před dokončením, projektu pro odstranění stavby (dokumentace bouracích prací, demoliční výměr), parkovací přístřešky, pergoly…. Připravím i výkresy pro rekonstrukci bytového jádra či rekonstrukci podkroví pro vestavbu. Vypracuji i projekt pro osazení typového domu do pozemku včetně všech náležitostí. Společně s energetickým specialistou zajistím dokumentaci pro dotaci Nová zelená úsporám.

Poslední dobou jsou z důvodů revize katastru nemovitostí aktuální i:

 • pasport stavby (platí zejména u staveb starších 40ti let nebo dle domluvy se stavebním úřadem)
 • dodatečné povolení stavby (objekty mladší než 40 let nebo dle domluvy se stavebním úřadem.

Obě formy PD je nutné doplnit geometrickým plánem, vypracovaným od geodeta. Pro cenovou nabídku potřebuji informaci, zda se od stavby zachovala původní PD a v jakém režimu bude stavba povolována.

Projekty rodinných domů a dalších pozemních staveb jsou zpracovány v rozsahu pro územní souhlas/ohlášení stavby nebo pro provádění stavby. Rozsah projektové dokumentace určuje vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, kterou mění vyhláška č. 62/2013 Sb. a vyhláška č. 405/2017 Sb.

Projektová dokumentace pro územní souhlas/ohlášení stavby obvykle musí obsahovat stavební část, projekt vytápění, zdravotechniky (vody+kanalizace), elektroinstalací, (vzduchotechniky), požární zprávu, statický posudek (výpočet), průkaz energetické náročnosti budovy, technické zprávy a dokladovou část, kde jsou uvedeny souhlasy všech účastníků řízení. Z toho vyplývá, že cena za projektovou dokumentaci je velice individuální a souvisí s velikostí a tvarem domu, technickým a technologickým zařízením, oblastí stavby, …

Průběh zpracování projektové dokumentace:

 • poptávka z Vaší strany, po zjištění zadání následuje cenová nabídka a její případné odsouhlasení
 • po úvodním jednání, zaměření objektu/pozemku, budou prověřeny možnosti umístění, zastavění, podoby objektu
 • se získanými podklady bude započata fáze studie, kde budeme dům ladit do té doby, než bude dle Vašich představ, v průběhu této fáze může být zajištěn geodet, radon, dopravní projektant, geologický posudek
 • po odsouhlasení studie investorem budou připraveny výkresy pro odsouhlasení záměru majiteli sousedních pozemků, odborem územního plánování, po obdržení souhlasů a rozhodnutí následuje zpracování stavební části PD a zadání specialistům (projektantům dílčích částí)
 • se zapracovanými podklady od specialistů do projektu budou požádány o stanoviska dotčené orgány
 • se zapracovanými podklady od dotčených orgánů bude PD dokompletována a podána na stavební úřad

Lze se domluvit i na vyprojektování stavby dle studie architekta. Doporučuji zajištění inženýrskogeologického a hydrogeologického posudku na pozemku.

Při projektování novostavby a v případě přístavby ke stávajícímu domu je nutné brát ohled na požadavky územního plánu, řešení inženýrských sítí, poddolování, radonový index pozemku, zda je na pozemek povolen vjezd a je nutné zajistit souhlasy majitelů sousedních pozemků.

Při změně stávajících objektů je nutné objekt prohlédnout, zaměřit a určit konstrukční schéma objektu. V případě větší úpravy nebo úplně nové nosné konstrukce (stropu, krovu) je potřeba najít řešení, které zajistí stabilitu a nenaruší dispozici objektu. Změnou dokončené stavby je nástavba (objekt se zvyšuje), přístavba (půdorysné rozšíření), stavební úpravy (zachovává se výška i půdorysný průmět, za stavební úpravu se považuje též zateplení pláště stavby). Často se stává, že během řešení stavební úpravy domu se zjistí (případně stavební úřad zjistí), že některá část stavby nebo doplňkové stavby na pozemku stavebníka (kůlny, garáže), nejsou řádně povoleny nebo zapsány v katastru nemovitostí. V tomto případě se postupuje dle dikce stavebního úřadu.

Moje územní působnost je převážně okres Kladno, Slaný, Rakovník, Praha-západ. Projektoval jsem i u Tanvaldu a Klínovce.

Dotace pro Nová zelená úsporám zajišťuji s externí firmou, konkrétně s Ing. arch. Martinem Šimůnkem

V průběhu své praxe jsem si udělal profesní odbočku k projektování luxusních schodišť a zábradlí.

GDPR – zpracování osobních údajů

Pro vypracování cenové nabídky mi velice pomůže, pokud do poptávky připojíte adresu nebo číslo pozemku.

  jméno *

  email *

  zpráva